Coronavirus Florida: Bệnh nhân ở Napoli tại địa điểm thử nghiệm di động ...

Thử nghiệm CoVid-19

Trung tâm y tế Partida Corona chỉ cung cấp xét nghiệm CoVid-19 theo lịch hẹn. Vui lòng truy cập www.mobilecovidtesting.vegas điền vào mẫu đơn và ai đó từ phòng khám của chúng tôi sẽ gọi cho bạn để sắp xếp một cuộc hẹn.

Chúng tôi cũng cung cấp thử nghiệm tại chỗ cho doanh nghiệp, vui lòng gọi cho văn phòng của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại (702) 565-6004

Gọi ngay bây giờ
Chỉ Dẫn